PAKET ARITMA SİSTEMLERİ

ANASAYFA / ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİ

PAKET ARITMA SİSTEMLERİ

Kategori: ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİ Tarih: 22 Şubat 2017
PAKET ARITMA SİSTEMLERİ

Paket arıtma sistemi bir bölgede hizmet veren yerleşim yada üretim sisteminin kolaylıkla atık su arıtma işlemlerini yapabilecek paket sistemdir. Paket arıtma sistemleri, arıtmanın küçük reaktörlerde kompakt olarak yapıldığı düşük debili evsel nitelikli veya organik kirlilik yükü fazla olan atık suların arıtımı için tasarlanmış sistemlerdir. Paket arıtma sistemleri biyolojik ve kimyasal paket arıtma olarak kurulabildiği gibi gerekirse her iki sistem eş zamanlı da kullanılabilir.


PAKET ARITMA SİSTEMLERİ

Yazlık siteler, tatil köyleri gibi veya düşük debili organik kirlilik yükü olan mezbaha, besihane gibi endüstriyel tesislerde ve düşük nüfuslu yerleşim yerlerinde kullanımı yaygındır.

PAKET ARITMANIN ÇALIŞMA ŞEKLİ VE BÖLÜMLERİ

Ön çöktürme havuzu

Arıtma tesisine cazibeyle iletilen atık sulardaki biyolojik olarak arıtılamayacak katı maddelerden çökebilenleri haznenin tabanında, yüzenler ise haznenin yüzeyinde toplanır. Çöken ve yüzen maddeler içinde biyolojik olarak çözünen maddeler varsa zamanla çürüyerek suya karıştıklarından hazne tabanında veya yüzeyinde aşırı birikmeye yol açmazlar. Katı madde içermeyen atık su, hazne yarı kotundan ön dengeleme haznesine alınır. Yüzeyde biriken kaba maddeler ise arıtma tesisi görevlileri tarafından belirli aralıklarla temizlenir.

Ön dengeleme havuzu

Atık sular bu haznede toplanır ve homojen bir atık su karışımı sağlanır. Ön dengeleme haznesine biriken atık suları biyolojik arıtma ünitesine iletmek için, hazneye fosseptik tip açık fanlı dalgıç pompalar yerleştirilir.

Biyolojik reaktör

Evsel nitelikli atık suların biyolojik olarak arıtımının sağlandığı bölümdür. Havalandırma, çöktürme, dezenfeksiyon biyolojik ünitede ardışık olarak gerçekleşir. Bu bölmeye giren atık sudaki organik maddeler havalandırma safhasında aktif çamur kütlesi tarafından karbondioksit, su ve diğer metabolik ürünlerle yeni aktif çamur mikroorganizmalarına çevrilir. Sistemin ihtiyacı oksijen, hazne tabanındaki dağıtıcı borular, difüzörler ve blower tarafından sağlanır.

Çöktürmedeki aktif çamur biyolojik olarak temizlenen arıtılmış sudan ayrılarak haznenin tabanına çöker. Yüzeyde kalan arıtılmış su dalgıç pompayla alınır, klorlanarak temiz su deposuna iletilir.

Havalandırma Havuzu, biyolojik arıtımın meydana geldiği süreçtir. Sabit debiyle Havalandırma Havuzu Ünitesine giren atık su burada aktif çamur ile temas eder. Aktif çamur ile temas eden atık suda bulunan organik maddeler, aktif çamur tarafından H2O, CO2 ve yeni hücrelere dönüştürülür. Aktif çamurun ihtiyacı olan O2, Blower tarafından sağlanır, verilen hava havuz tabanındaki difüzörlerle homojen olarak ve küçük kabarcıklar halinde havuza dağıtılır. Böylece Havalandırma Havuzunda tam karışım sağlanır. Havalandırma Havuzundan çıkan arıtılmış su ve aktif çamur karışımı Çökeltim Havuzuna geçer.

Çökeltim Havuzuna giriş, merkezde bulunan dağıtım yapısından olup, çoğunlukla küçük tesislerde kare büyük tesislerde daire şeklinde yapılır. Çökeltim Havuzunda, aktif çamur fazı ve temiz su fazı uygun alıkonma süresi sonunda faz farkından yararlanılarak birbirinden ayrılır. Yapısı ağır olan aktif çamur fazı Çökeltim Havuzunun taban çukurunda toplanır. Temiz Su ise Çökeltim Ünitesi savak yapısında toplanarak Klorlama ve temiz su havuzuna alınır.

Paket arıtmanın diğer arıtma çeşitlerine göre birçok avantajı vardır. Arıtma sistemi metal kapalı bir alanda çalıştığı için görüntü kirliliği, koku yapmama gibi avantajları vardır.

Biyolojik Paket Arıtma Tesisi

Nüfus sayısına eşdeğer kapasitede atık su arıtabilen arıtma üniteleridir.   Evsel atık sular, paket arıtmada biyolojik olarak arıtılarak deşarj edilir. Sistemdeki aerobik mikroorganizmalar, havalandırmayla sağlanan oksijeni kullanarak organik kirliliği su ve karbondioksite dönüştürür.

MEBRAN BİYOREAKTÖR

Yüksek organik madde ve askıda katı giderimi sağlamak için konvansiyonel biyolojik arıtma sürecini membran filtrasyonuyla birleştirir. Bu sistemde, membranlar havalandırılan bir biyolojik reaktör içine daldırılır. Bu filtrasyon, yüksek kalitede çıkış suyuna imkan vermekte ve genellikle atık su arıtma tesisi için kullanılan çöktürme ve filtrasyon süreci ihtiyaçlarını ortadan kaldırmaktadır.

Atık Su Arıtma Sistemleri Kullanım Alanları

Evsel ve endüstriyel nitelikli atık suyun ileri arıtımı,

Kirliliği yüksek su arıtımı,

Atık su geri kazanım projeleri,

Yerleşim alanı kısıtlı arıtma projeleri,

Yüksek su tüketiminde atık suyun geri kazanımı

 

Paket Arıtma sistemlerinin avantajları:

Düşük yatırım ve işletme maliyeti,

Tam otomatik çalışma,

Minimum personel gereksinimi,

İşletme sorunlarının az oluşu,

Taşınabilirlik ve kolay montaj,

Minimum alan ihtiyacı,

Kokusuz ve sessiz çalışma,

Atık su Arıtma Tesisi Avantajları

Avantajlı hidrolik bekletme süresi,

Yüksek çamur yaşı ve düşük çamur oranı,

Konvansiyonel sistemlere göre daha az çamur oluşumu,

Kapladığı alan miktarının azlığı,

Modüler genişletilebilme,

Kalitede çıkış suyu,

Az enerji ihtiyacı,

AWT standartlarını karşılaması,

Değişken debilerden az etkilenmesi,

Koku oluşumunun az olması.

BİYOLOJİK PAKET EVSEL ATIKSU ARITMA SİSTEMİ

Atık Su Arıtma Sistemleri genellikle kesikli ve sürekli sistemler olmak üzere 2 ana başlık altında toplanabilir. Kesikli Paket Atık Su Arıtma Sistemleri havalandırma ve çökeltim süreçlerinin aynı tank içerisinde olduğu ardışık kesikli aktif çamur sistemine göre çalışan atık su arıtma tesisleridir. Sürekli Paket Atık Su Arıtma Sistemleri de havalandırma ve çökeltim periyodlarının ayrı tanklar içerisinde olduğu arıtma sistemleridir.

Paket Atık Su Arıtma Tesisinin Bölümleri:

ATIKSU DENGELEME HAVUZU

Lavabo, tuvalet ve duşlarından gelen atık su öncelikle dengeleme havuzu girişine yerleştirilecek bir ızgara sisteminden geçirilir. Izgaradan geçen atık su, dengeleme havuzunda debi ve karakterizasyon yönünden dengelenerek, arıtma tesisine sabit ve homojen karakterdeki atık su girişi sağlanır. Dengeleme havuzunda debi ve karakterizasyon yönünden dengelenen atık su, atık su pompası yardımıyla arıtma işleminin gerçekleşeceği arıtma tankına alınır.

PAKET ARITMA TANKI

Paket Arıtma Tankı atık su içerisine oksijen verilmesi suretiyle mikroorganizmaların gelişmesi ve atık su içerisindeki kirletici organik maddelerin bu mikroorganizmalar tarafından karbondioksit ve suya dönüştürülmesi sağlanır. Bu aşamada yeni mikroorganizma ve inorganik maddeleri içeren floklar meydana gelir. Böylece atık suyun arıtılma süreci gerçekleşmiş olur.

Gerekli havalandırma süresi sağlandıktan sonra, elektrik kontrol panosundan kumanda alan blower durur ve sistem kendini beklemeye alır. Böylece çökelme süreci başlar ve bu aşamada, arıtma sürecinde oluşmuş olan flokların çökmesi sağlanır. Üstte kalan duru su, deşarj pompası yardımıyla tanktan alınarak, klor depo tankından emiş yapan bir klor dozaj pompası vasıtasıyla dezenfekte edilir. Böylece su içinde bulunması muhtemel patojen mikroorganizmaların ölmesi temin edilerek arıtılmış su ortama deşarj edilir.

ELEKTRİK KONTROL VE OTOMASYON PANOSU

Atık su arıtma sistemlerinde tesisin işletme kolaylığı direk olarak tesis otomasyonu ve kumandası ile doğru orantılıdır. Çalışma sırasında oluşabilecek beklenmeyen elektrik kesilmesi, çok fazla atık su gelmesi, tesis tasarım debisinin çok altında atık su gelmesi gibi şartlarda sistemin uygun şekilde çalışması ve arıtılmış su çıkış karakterinin bozulmaması sağlanır.

ENDÜSTRİYEL PAKET ARITMA TESİSLERİ

Yerleşim alanlarında kanalizasyon sistemiyle toplanan atık su ilk olarak ızgaradan geçirilerek ön çöktürme havuzuna alınır. Ön çöktürme havuzunda belirli bekleme süresi sonunda, kaba maddeler çökeltilir. Üstte biriken atık su dengeleme havuzuna geçer. Dengeleme havuzu, atık suyun debisinde veya karakteristiğinde meydana gelen dalgalanmaları dengelemesinin yanında kesikli olarak çalışan biyolojik reaktörün dolum evresi geldiğinde terfi amacıyla da kullanılır.

Dolum, reaksiyon, çöktürme ve boşaltma işlemlerinin ardışık olarak tek reaktörde gerçekleştiği bu süreçte aktif çamur adı verilen bakteriler suyun içerisinde bulunan organik maddeleri dışarıdan verilen havadan aldıkları oksijen yardımıyla parçalayıp, arıtma işlemini gerçekleştirir. Reaksiyon evresinin sonunda durgun ortamda çöktürme işlemine tabi tutulan suyun içerisinde bulunan bakteriler reaktör tabanına çökerken, arıtılmış su reaktörün üst kısmında toplanır. Boşaltma evresinde ise üstteki su alıcı ortama deşarj edilir.