YÜZME HAVUZLARI

ANASAYFA / HAVUZ SİSTEMLERİ

YÜZME HAVUZLARI

Kategori: HAVUZ SİSTEMLERİ Tarih: 22 Şubat 2017
YÜZME HAVUZLARI

YÜZME HAVUZU İNŞAATI Kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak için havuzun şeklinin oluşturulmasına ve nasıl oluşturulacağına dair karar verilir. Ana hatlarıyla işverenin havuzu ne amaçla kullanacağına, havuzun niteliğine ve ekonomik tabloya bakılır. İhtiyaçları karşılamada yeterli olan alternatif çözüm yolları belirlenir ve değerlendirilir. Maliyet ve süre tahminleri yapılır ve limitleri belirlenir, gerekli fiziksel ve beşeri kaynaklar oluşturulur.


HAVUZ İNŞAAT YÖNTEMİNİN SEÇİMİ

Yüzme havuzunun inşaatının gerçekleştirilmesinde yöntemin seçiminde şu faktörler  dikkate alınmalıdır:

1. Tasarlanan projenin uygulanabilirliği,.

2- Zemin koşulları,

3- Süre,

4- Maliyet,

5- Taşıyıcı sistemde kullanılan inşaat malzemelerinin temini ve iş mahalline nakliyesi,

6- Seçilen mekanik sistemle uygulanabilirlik ayrıntılı olarak incelenmeli, yöntem olumlu etkenlerin çoğunluğuna göre belirlenmelidir.

HAVUZ İNŞAAT YÖNTEMLERİ

İnşaatın tamamı havuz mahallinde gerçekleşir. Taşıyıcı sistemlerine göre uygulamada ikiye ayrılır.

1-     BETONARME KARKAS HAVUZLAR

Çok bilinen ve yaygın bir sistemdir. Kalıpla inşaat tekniğiyle imal edilen betonarme havuzlar. Havuz, ahşap, saç, polyester vb. malzemeler ile kaplanarak şekillendirilir ve beton bu kalıplar içerisine dökülür. Bunun yanında kalıpsız inşaat tekniğiyle imal edilen betonarme havuzlar vardır. Bu tür havuzlarda havuz çukuru istenilen şekilde açılır ve hafriyat yüzeyine püskürtme tekniği gunite ile beton dökülür.

2-     ÇELİK KARKAS HAVUZLAR

Çelik levha ve putrellerle taşıyıcı sitem oluşturulur. Çelik malzeme dış etkenlere ve havuz suyunun tesirlerine, korozyona karşı çok iyi korunmalıdır. Maliyetli bir inşaat sistemidir.

Tamamı veya bir kısmı üretilerek hazır olan havuzlar da vardır. Maliyetleri ve inşaat süresini azaltması tercih edilir olmasını sağlamıştır. Bu havuzları panel havuzlar, monoblok fiber havuzlar  ve hazır havuz sistemleri şeklinde üç ana başlık altında tanımlayabiliriz.

Biz burada temel olarak yerinde üretilen havuz yapımından söz edeceğiz.

Havuz inşaatına alanın haritacı ölçümleri yapılarak başlanır. Yüzme Havuzunun planlandığı yerde hafriyatı çalışmaları yapılır.

Havuz alanının özelliklerine göre mimari proje hazırlanır, statik projesi yapılır. Aplikasyonu yapıldıktan sonra zemindeki suyu yapıdan uzaklaştırmak için drenaj sistemi gerçekleştirilir.

Düzgün ve geçirimsiz bir zemin için tüvenan, dolgu, blokaj gibi katman malzemeleriyle sıkıştırma işlemi yapılır.

Statik projeye göre demir bağlantıları yapılır. Daha sonra mekanik, tesisat, elektrik bağlantı işlerine başlanır ve beton dökümünde zarar görmemesi için sabitlenerek korunmaları sağlanır.

Havuz çanağını oluşturmak amacıyla dış taban kalıpları çakılıp önce taban daha sonra iç ve dış kalıplar çakılıp perde betonu atılır, rötre çatlaklarını önlemek için kürleme yapılır.

Beton işlerinin ardından yüzeyler arasında geçirimsizliği sağlamak, havuz suyuna yabancı maddenin karışmasını önlemek için yalıtım yapılması için tüm yüzeylerin izolasyonu yapılır

Blokajın mukavemetini artırmak, demirin düzgün döşenmesini sağlamak ve taban betonuna toprak bulaştırmamak için gro beton dökülmelidir.

Yüzme havuzunun statik hesabına göre demir bağlantıları yapılarak mekanik, tesisat, elektrik bağlantı işleri de projeye yapılır, mekanik bağlantıların betondan hasar görmesi için rijitlenerek korunur.

Dış taban kalıpları çakılıp taban, iç ve dış kalıplar çakılır, beton tek parça halinde dökülür ve beton bakımı uygulanır, yüzeylerin de izolasyonu yapılır. Sıva ve şap işleminin amacı betondaki hataları minimize etmek ve düz bir satıh elde ederek yüzme havuzunu, kaplama aşamasına getirmektir. Ayrıca bu aşamada havuz içi aydınlatma elemanları, besi ağızları sıfır kotuna getirilir.

Havuz, beden sağlığını tehlikeye atmayacak nitelikte temizliğe ve hijyene sahip olmalı insan hayatına zarar vermeyecek şekilde donatılarak  inşa edilmelidir.

YÜZME HAVUZLARI

Yüzme Havuzları; spor, yüzme, eğlence ve sağlık amacıyla yapılan tesislerdir.

Yüzme Havuzu Çeşitleri

Kapalı Yüzme Havuzları

Üstü kapalı, teknolojik sistemlerle donatılan ve su döngüsü de sağlanan su kütlesi ve yüzeyleridir. Suyu ısıtılarak yıl boyunca da kullanılabilen havuzlardır.

Açık Yüzme Havuzları

Üzeri kapatılmamış, yaz ve bahar aylarında kullanılabilen, suyu ısıtıldığında kar altında bile kullanılabilen çeşitleri de olan havuzlardır.

Doğal Yüzme Havuzları

Doğal nitelikli deniz, göl, nehir gibi su kütleleri tarafından oluşan su yüzeyleridir.

Buların dışında kuruldukları, bulundukları yer, ısı, suyun cinsi, niteliği, estetiği, işletme yeri, amacı ve kullanan kişilere göre isimlendirilen çok çeşitli havuzlar vardır.

Rejenerasyon, tedavi ve rehabilitasyon için öncelikli olarak yararlanılan Kaplıca, Tedavi ve Tıbbi Yüzme Havuzları, kondisyon merkezleri, destek yerleri, müsabakalara uygun havuz ölçüleri ve atlama sistemleri de bulunan Profesyonel Yüzme Havuzları,

Spora Yönelik Yüzme Havuzları, Boş Zamanı Değerlendirme Yüzme Havuzları, Eğlence Yüzme Havuzları, anne ve babaların küçük çocuklarını suya alıştırmak ve oynatmak amacıyla Çırpınma Havuzları, yüzme bilmeyenlerin suya alışma, yüzme öğrenmek ve etkinlikleri için Yüzme Bilmeyenler Havuzu, kaldırma, yüzme, sportif yüzme, su topu, dalma ve senkron yüzme gibi etkinlikler için yüksekliği ayarlanabilir ara zeminli Variyo havuzları, Çocuk, Yaşlı ve Engelli Havuzu, sağlık ve rehabilitasyona, hareket egzersizlerine, su jimlastiğine ve dinlenmeye yarayan Terapi Havuzlarını da sayabiliriz.

Havuzlar kullanım amacı, şekli ve yapılarına göre de ayrıma tabi tutulabilir. Yüzme havuzları ve görsel amaçlı kullanım sunan fıskiyeli ve şelaleli, su atraksiyonlu vs. süs havuzlarını bu niteliklere uygun olanlarından söz edebiliriz.

Havuzlar yapım şekilleri itibariyle de gömme betonarme, panel, destek, liner ve hazır havuz olarak türlere ayrılır. Havuzların yüzey suyunu harekete geçirerek yüzen materyali filtrasyonla iletme tekniklerine göre de taşmalı, skimmerli havuzları belirtebiliriz.

Genel Kullanımlı Yüzme ve Sportif Havuzlar

1. Antrenman Havuzları

2. Çırpınma Havuzları

3. Yarışma Havuzları

*Yarı Olimpik Yüzme Havuzları

6 kulvarlı 25x16 metre

*Tam Olimpik Yüzme Havuzları

8 kulvarlı 50x21 metre

*Su Topu Havuzları

Derinliği 2.20 metre, ebadı 20x30 metre olan ve özel su topu havuzu ise 33x21metre ebadındadır.

Kule ve Tramplen Atlama ve Dalma Havuzları

*Rafting ve Kano Yarışma Havuzları

Bunların yanında aşağıdaki havuz çeşitleri de vardır.

*Atlama Havuzları

*Dalga Havuzları

*Su Atraksiyonları Olan Havuzlar

*Su Kaydırağı Havuzları

*Sıcak Masaj Havuzları

*Soğuk Su Havuzları (Şok havuzları)

YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete:6.3.2011-27866

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yüzme amacıyla kullanılan açık ve kapalı yüzme havuzları ile sularının hijyenik şartlara uygunluğu, yüzme havuzu suyunun kalite standartlarının belirlenmesi, denetlenmesi ve izlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, yüzme amacıyla kullanılan açık ve kapalı yüzme havuzları ile sularının nitelikleri ile ilgili usul ve esasları kapsar.

(2) Sağlık amaçlı kullanılan kaplıca ve mineralli su havuzları ile ticari amaçlı olarak kullanılmayan havuzlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alkalinite: Suyun asitlik veya bazlık derecesinin ölçüsünü,

b) Bağlı klor: Sudaki organik ve inorganik maddelerle reaksiyona girerek bileşik oluşturmuş kloru,

c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

ç) Devridaim süresi: Toplam havuz hacminin filtrasyon sisteminden bir kez geçmesi için gerekli olan süreyi,

d) Dezenfektan: İnsanlarda hastalık yapma özelliği olan bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmaların sudan uzaklaştırılması veya yok edilmesi amacıyla kullanılan organik ve inorganik katı, sıvı ve gaz maddeleri,

e) Havuz suyu operatörü: Yüzme havuzlarında kullanılan suyu kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik yönden kullanıma hazırlayan ve bu konuda eğitim almış kişiyi,

f) Havuz suyu kimyasalları: Havuz suyunun pH’sini ayarlamak, askıdaki katı maddeleri çöktürmek, küf, maya ve yosun gibi canlıların oluşumunu engellemek ve bazı kimyasal parametreleri dengelemek amacıyla kullanılan maddeleri,

g) Kod no: Havuz suyundan alınan her bir numune için kullanılacak numarayı,

ğ) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,

h) pH: Suyun asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimini,

ı) Serbest klor: Suyu dezenfekte etmek amacıyla kullanılan bileşik oluşturmamış kloru,

i) Yüzme havuzu: Yüzme, serinleme, eğlenme veya spor amaçlı kullanılan; tabanı, duvarları, taşma kanalları, rezerv deposu su kalitesini etkilemeyen ve güvenlik gereklerini yerine getiren uygun malzeme ile kaplanan ve bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun su ile dolu olan, sürekli bir devridaim akışı olan ve halkın kullanımına açık yapıları,

j) Yüzme havuzu işleticisi: Yüzme, serinleme, eğlenme veya spor amaçlı kullanılan yüzme havuzlarını işletenleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Havuz Suyunun Nitelikleri, Numune Alma ve Analiz Sıklığı

Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik nitelikleri ve analiz sıklığı

MADDE 5  (1) Yüzme havuzu suyunun kimyasal nitelikleri Ek-1, fiziksel nitelikleri Ek-2 ve mikrobiyolojik nitelikleri de Ek-3’te belirtilen değerlere uygun olur.

(2) Havuz suyunun nitelikleri Ek-1, Ek-2, Ek-3’te belirtilen zaman aralıklarında Müdürlükçe, Ek-4’te belirtilen zaman aralıklarında ise yüzme havuzu işleticileri tarafından izlenir.

(3) Müdürlük tarafından yapılacak denetimlerde analiz sonuçları yüzme havuzu işleticisi tarafından denetçilere ibraz edilir.

(4) Yüzme havuzunun açık olduğu süre içerisinde yüzme havuzu suyuna ait sıcaklık, pH, serbest klor değerleri ile suyun mikrobiyolojik özelliklerine ait en son analiz sonuçları kullanıcıların görebileceği bir panoda yazıyla veya elektronik olarak ilan edilir.

Numune alma, taşıma ve analiz laboratuvarları

MADDE 6  (1) Numuneler su akımının en düşük olduğu veya kullanıcıların en yoğun olduğu bölgeden yüzme havuzu kenarının yaklaşık 50 cm uzağından ve su yüzeyinin 20 cm altından alınır.

(2) Numuneler, numune alma formu düzenlenerek alınır,  her numune için bir kod numarası verilir ve kod numarası numune alma formu ile numune şişesinin üzerine yazılır.

(3) Havuz suyundan alınan her bir numune için ikişer adet Ek-6’da yer alan “Havuz Suyu Numune Alma Formu” düzenlenir ve formlardan biri numune ile birlikte laboratuvara verilir, diğeri ise numuneyi alan kurum veya kuruluşta kalır.

(4) Mikrobiyolojik analizler için en az 500 mililitre su numunesi, sodyum tiyosülfatlı steril cam veya suyun niteliğini değiştirmeyen plastik şişelere alınır. Mikrobiyolojik analizler için alınan numuneler, güneş ışınlarından korunarak (5±3) °C’de ısıyı muhafaza edebilen taşıma kapları ile en kısa zamanda laboratuvara gönderilir. Numunelerin alımından laboratuvara ulaştırılması arasındaki süre on iki saati geçemez.

(5) Kimyasal analizler için en az 1000 ml su numunesi temiz cam veya suyun niteliğini etkilemeyen plastik şişelere alınır. Kimyasal analizler için alınan numuneler, (5±3) °C’de ısıyı muhafaza edebilen taşıma kapları ile en kısa sürede laboratuvara gönderilir. Numunelerin alımından laboratuvara ulaştırılması arasındaki süre 24 saati geçemez.

(6) Havuz suyundan numune alma işi Müdürlük tarafından veya numune alma konusunda akredite olmuş ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşça yapılır. Ancak, bu durum Bakanlık ve Müdürlüğün denetim, izleme ve numune alma yetkisini ortadan kaldırmaz. Analizler, aşağıda belirtilen hükümler çerçevesinde, Bakanlık laboratuvarlarında veya diğer kamu, kurum ve kuruluş laboratuvarlarında veya 7 nci maddede belirtilen şartları taşıyan ve Bakanlıkça yetkilendirmiş özel laboratuvarlarda yaptırılır.

a) Her türlü numune alma ve analiz ücretleri yüzme havuzu işleticisi tarafından ödenir.

b) Laboratuvarlar, Müdürlükçe alınan su numunelerinin analiz sonuçlarını raporlamanın yapıldığı gün içinde e-posta, belgegeçer veya posta ile Müdürlüğe ve yüzme havuzu işleticisine iletir. Yüzme havuzu işleticisine gönderilen raporlar, denetim esnasında denetim elemanlarına gösterilmek üzere yüzme havuzu işleticisi tarafından bir yıl süreyle saklanır.

Yetkilendirme

MADDE 7  (1) Laboratuvarlar, Bakanlık tarafından yapılacak yerinde denetimde;

a) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Akreditasyonu (ISO/IEC 17025) belgesi almış olmaları,

b) Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te belirtilen parametrelerde yöntem akreditasyonu belgesi almış olmaları,

c) En az iki kimya, çevre, su ürünleri mühendisi veya kimyager ile iki biyolog veya mikrobiyoloji uzmanının tam zamanlı istihdam edilmeleri,

ç) Mikrobiyolojik analizler için alınan numunelerin, güneş ışınlarından korunarak (5±3) °C de ısıyı muhafaza edebilen taşıma kapları ile en fazla 6 saat içinde laboratuvara taşınabilecek düzenlemeyi sağlamaları,

halinde Bakanlıkça yetkilendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüzme Havuzu İşletilmesine Ait Hükümler

Yüzme havuzunun işletilmesi

MADDE 8  (1) Yüzme havuzunun teknik özellikleri ile yüzme havuzu suyunun, sıhhi kurallara uygun olması esastır. Yüzme havuzunun işletilmesinde aşağıdaki şartlara uyulur:

a) Yüzme havuzu işleticisi, teknik işler ve havuzun uygun şekilde işletilmesinden sorumlu kimya veya sağlık eğitimi almış, en az lise mezunu bir kişi ve sertifikalı bir cankurtaran istihdam etmek zorundadır.

b) Yüzme havuzunda ip, yüzer duba, simit gibi can kurtarmaya mahsus malzemeler ile ilkyardım malzemeleri hazır bulundurulur.

c) Kullanıcıların temiz mayolarla yüzme havuzuna girmeleri sağlanır. Tesisler, bütün kullanıcıların soyunma odaları için ayrılan mekana girmeden önce ayak dezenfeksiyonu yapmalarını, soyunma odalarından yüzme havuzuna geçişlerinden önce de duş almalarını sağlayacak şekilde düzenlenir.

ç) Yüzme havuzunda hayvanların insanlarla birlikte bulunmalarına hiçbir şekilde izin verilmez.

d) Tesis içerisinde riayet edilecek kurallar ile muhtemel tehlikelere karşı kişileri uyarmak amacı ile hazırlanan uyarı levhaları kolayca görülebilecek ve okunabilecek uygun yerlerde bulundurulur.

e) Yüzme havuzu suyu yılda en az bir defa boşaltılarak genel temizlik yapılır.

f) Fiziki mekanlar daima temiz ve kuru tutularak kapanma saatinden sonra havuz dip temizliği dâhil genel temizlik yapılır.

g) Yüzme havuzu ve fiziki mekanlar yeteri kadar aydınlatılmalı ve havalandırılmalıdır.

ğ) Kapalı yüzme havuzu, soyunma ve giyinme yerleri de dâhil olmak üzere kış aylarında ısıtılır.

Çocuk yüzme havuzu işletilmesi

MADDE 9  (1) Çocuk yüzme havuzunun derinliği 50 santimetreden fazla olamaz.

(2) Çocuk havuzları müstakil su hazırlık tesisine sahip olmalı, ayda bir defa boşaltılarak temizlenmeli ve dezenfekte edildikten sonra temiz su ile doldurularak yeniden işletmeye alınır.

(3) Çocuk yüzme havuzu büyüklere ait yüzme havuzundan ayrı olur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Muhtelif Hükümler

Fiziki mekanlar

MADDE 10  (1) Duş yerleri, tuvaletler ve soyunma-giyinme yerleri, kadın ve erkek için ayrı düzenlenir.

(2) Duş yerleri duş suyunun sıcaklığı ayarlanabilecek şekilde ve en az yirmi kişiye bir duş düşecek şekilde düzenlenir.

(3) Tuvaletler soyunma ve duş yerlerine yakın konumda, en az yirmi kişiye bir tuvalet düşecek şekilde düzenlenir. Tuvalet ve lavabolarda bol ve temiz su, sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve çöp kovası bulundurulur.

(4) Girişi ve yolları tamamen ayrı tutulan seyirci yerleri, seyircilerin havuz kısmına girmelerini engelleyecek şekilde düzenlenir. Seyirci bölümünde seyircilerin ihtiyacını karşılayacak kadar tuvalet, lavabo ve pisuar bulundurulur.

Güvenlik tedbirleri

MADDE 11  (1) Yüzme havuzunda kazaların önlenmesi ve güvenliğin sağlanması için aşağıda belirtilen kurallara uyulur:

a) Yüzme havuzu kazalara neden olmayacak ve kenarında güvenli yürümek için yeterli alan bulunacak şekilde planlanır. Dalmak için gerekli olan su derinliği sağlanır. Aksi takdirde her türlü dalışa izin verilmez.

b) Yüzme havuzu çevresindeki yürüme alanı, duş yeri ve çevresinin zemini düzgün ve kaymaya yol açmayan malzemeden yapılır.

c) Yüzme havuzunda boşaltma mazgalı kapalı durumda bulundurulur.

ç) Havuz derinlikleri kullanıcıların görebileceği şekilde havuz kenarına en az 4 yönde yazılır.

d) Yüzme havuzu kenarında acil durumlarda kullanılmak üzere telefon bulundurulur.

Denetim

MADDE 12  (1) Yüzme havuzu, havuz suyu ve havuz kimyasalları her ay Müdürlük tarafından denetlenir. Bu denetimlerde;

a) Havuz suyu hazırlanmasında ve dezenfeksiyonunda kullanılan kimyasalların Bakanlıktan ruhsatlı olup olmadığı,

b) Havuz suyu kimyasalları için bir depo ile yeterli kişisel koruyucu ekipman bulunup bulunmadığı,

c) Analiz kayıt defterleri ve bu Yönetmelik eklerine göre yapılan veya yaptırılan analiz sonuçları,

kontrol edilir.

(2) Bir takvim yılı sonunda yapılan değerlendirmede havuz ve havuz suyu kalitesinin bu Yönetmelikte belirlenen şartlara uygun olması durumunda Ek-5’te yer alan “Temiz Havuz Sertifikası” Müdürlük tarafından düzenlenir. Yapılacak denetimlerde havuz ve havuz suyu kalitesinin bu Yönetmelikte belirlenen şartlara uygun olmaması durumunda bu sertifika Müdürlükçe iptal edilir.

Uygun çıkmayan havuz suyunun takibi

MADDE 13  (1) Yüzme havuzu suyundan alınan numunenin mikrobiyolojik analiz sonucunun Ek-3’te belirtilen niteliklere uygun çıkmaması halinde havuzun faaliyeti durdurulur. Yüzme havuzu işleticisinin gerekli şartları sağlamasından sonra yeniden alınan numunenin analiz sonuçlarının Ek-3’te belirtilen niteliklere uygun çıkması durumunda havuzun faaliyetine izin verilir.

(2) Yüzme havuzu suyundan alınan numunenin kimyasal analizi sonucunun Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen niteliklere uygun çıkmaması halinde, uygunsuzluğun giderilmesi ve düzeltici önlemlerin alınması için işletici yazılı olarak uyarılır. Yüzme havuzu işleticisinin gerekli şartları sağlamasından sonra yeniden alınan numunenin analiz sonuçlarının Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen niteliklere uygun çıkması durumunda işletmeye herhangi bir işlem yapılmaz. Ancak, analiz sonuçlarının uygun çıkmaması durumunda havuzun faaliyeti analiz sonucunun yukarıda belirtilen nitelikleri sağlayıncaya kadar durdurulur.

Dezenfeksiyon ve havuz kimyasalları

MADDE 14  (1) Yüzme havuzu ve suyunun dezenfeksiyonu işletici tarafınca yapılır veya yaptırılır.

(2) Havuz suyunda Bakanlıktan ruhsatlı dezenfektan ve havuz suyu kimyasalları kullanılır.

(3) Stabilizatörlü klor bileşikleri sadece açık yüzme havuzlarında kullanılabilir.

Havuz suyu operatörlerinin eğitimi

MADDE 15  (1) Yüzme havuzu suyu hazırlamasından sorumlu havuz suyu operatörlerine yönelik eğitimler Müdürlükçe yetkilendirilen kamu, kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek odalarınca düzenlenir.

(2) Eğitimler havuz suyunun hazırlanması bakımı ve işletilmesi, genel hijyen, su ile bulaşabilecek hastalıklar, havuz suyunda kullanılan kimyasalların insan ve çevre sağlığı üzerine etkileri ile ilkyardım konularını kapsar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Düzenleme Yetkisi ve Müeyyideler

Düzenleme yetkisi

MADDE 16  (1) Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

Müeyyideler

MADDE 17  (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletme sahipleri ve kullanıcıları hakkında, fiilin mahiyetine göre 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Mevcut havuzlara ilişkin geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1  Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce izin almak için başvurusu yapılmış yüzme havuzları ile halen faaliyette olan yüzme havuzları fiziki koşullarını bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde 8 inci maddenin (c) bendi ile 9 ve 10 uncu maddelere uygun hale getirir.

Yürürlük

MADDE 18  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

 

MADDE 19  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.